Preporuke za rad plesnih škola

Slika /vijesti/Plesnaskola.jpg

Preporuke se odnose na provedbu mjera prilikom pohađanja plesnih škola tijekom epidemije koronavirusa radi zaštite predavača i polaznika. Iste mjere mogu se primijeniti i na druge slične oblike edukacije.

Prostorno-organizacijski uvjeti objekta

 
Organizacija nastave plesa
Nastava plesa može se održavati u zatvorenim objektima pri čemu treba osigurati najmanje 7 m² neto površine poda po osobi odnosno 10 m² bruto površine. Broj osoba pritom uključuje i voditelje odnosno sve osobe koje se nalaze u prostoru. Tijekom nastave plesa u zatvorenom prostoru preporučuje se da se drži razmak od 2 metra, kao nužnu udaljenost za fizičku distancu. Kada nije moguće održavati fizičku distancu između osoba zbog značajka konkretnog plesa, preporučuje se da u paru ili manjoj grupi plešu uvijek iste osobe. U dijelovima nastave kada se obavlja intenzivni aerobni trening/intenzivna aerobna aktivnost, preporučuje se razmak od 4 metra, ako za to nema prostorne mogućnosti preporučuje se zadržati intenzitet nastave na umjerenoj razini ili se preporučuje nastava na otvorenom.
 
Organizacija teoretske nastave u učionici (dijelovi nastave koji ne zahtijevaju ples)
Teoretsku nastavu je potrebno organizirati tako da se pri ulasku u učionice poštuju mjere udaljenosti od 1,5 metra, a po mogućnosti 2 m između polaznika. Sjedeća mjesta u učionicama rasporediti na način da između polaznika također postoji razmak od 1,5 metra, a po mogućnosti 2 m, te definirati maksimalni broj polaznika koji istovremeno mogu boraviti u učionici, ovisno o veličini prostorije/učionice. Učenicima prilikom prijave savjetovati da prilikom dolaska i u vremenu prije ulaska u školu poštuju mjere fizičke udaljenosti. Ako je za nastavni proces potrebno pjevanje, tijekom pjevanja nužno je održavati međusobnu udaljenost od 4 metra, što vrijedi za individualne sate pjevanja kao i za možebitno zborno pjevanje. Kod pjevanja osobe nisu okrenute licem u lice (svi gledaju prema naprijed ili, kada je moguće okreću jedni drugi ma leđa).
 
Veličina i sastav grupa polaznika
Prednost se daje individualnoj nastavi ili nastavi u plesnom paru. Kada su grupe nužne, potrebno ih je organizirati sa što manjim brojem članova (maksimalan broj je ograniče n veličinom prostora kao što je gore navedeno). Kada je god moguće, zajedno u grupi ili plesnom paru trebaju biti osobe koje zajedno žive, zajedno putuju na nastavu, te učenici koji inače polaze isti razredni odjel i borave zajedno u učionici u školi. Sastav grupe i plesnog para kada se jednom uspostavi treba biti stalan (mijenjati samo kada je nužno). Svakog polaznika treba podučavati što manji broj uvijek istih nastavnika.
 
Raspored i evidencija
Na stava se provodi prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja nastave, u evidenciji se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska svih uključenih osoba. Evidencija će se voditi i za individualnu nastavu.
 
Aktivnosti na otvorenom
Preporučuje se nastava plesa (i pjevanja) na otvorenom, a posebno kod intenzivnije tjelesne aktivnosti uz razmak između osoba najmanje 1,5 m.
 

Higijena


Dezinfekcija ruku
Na ulazu u školu te na ulazu u svaku plesnu dvoranu nužno je postaviti dozatore s dezinfekcijskim sredstvom. Dezinficijens treba biti na bazi alko hola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama proizvođača, i prikladnog za korištenje na koži. Ruke se dezinficiraju kod ulaska i izlaska te što češće tijekom boravka u školi.
 
Dezinfekcija opreme
U svako j plesnoj dvorani u kojoj se koriste rekviziti i oprema potrebno je postaviti prenosive dezinficijense za opremu i rekvizite. Nakon korišten ja rekvizita i ostale opreme potrebne, korisnik ili za to zadužena osoba dužni su ih dezinficirati odmah po završetku korištenja (prebrisati dezinficijensom).
 
Vlastiti ručnik (prostirka)
Prilikom plesa i druge tjelesne aktivnosti svaki korisnik mora imati vlastiti ručnik kojim se prekriva svaka podloga na kojoj se sjedi, leži ili vježba (strunjače, sprave, klupe, i sve vrste podnih obloga i podova). Preporučuje se korištenje ručnika većih dimenzija.
 
Odlaganje otpada
U svim prostorima unutar objekta preporučuje se po stavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima.
 
Učestalo čišćenje i dezinfekcija
Tijekom dana potrebno je što češće čistiti prostorije (sukladno uputama, vidjeti dolje) u kojima se pleše, a posebno nakon svake plesne grupe.
 
Dezinfekcija prostora

Treba pojačati dezinfekciju prostorija sukladno uputama za čišćenje i dezinfekciju (vidjeti u nastavku) najmanje 2 puta dnevno, te dezinficiranje dodirnih površina (kvake, prekidači struje, rukohvati, ručke u toaletu itd.) više puta dnevno.
 

Upute za pridržavanje svih općih i higijenskih mjera

Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama:
  • Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19 - ovdje
  • Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19 - ovdje.
 

Prozračivanje prostorija

Prozračivanje
Potrebno je redovito prozračivati otvaranjem prozora sve prostore, osobito između svake aktivnosti odnosno svake grupe polaznika i svakog nastavnog sata, te osigurati stalno prozračivanje, kad god je to moguće.
 
Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju
Izbjegavajte korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja ako nisu od strane HVAC inženjera atestirani za sigurnu odvodnju zraka iz prostorije i ubacivanje svježeg vanjskog zraka.
 
 

Ostale preporuke

Informiranost osoblja i korisnika
Potrebno je educirati zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.
 
Dnevno mjerenje tjelesne temperature
Polaznici i djelatnici trebaju prije dolaska u objekt izmjeriti svoju tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2°C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), osoba se treba javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju. Djelatnik se također javlja nadređenoj osobi i izabranom liječniku te ne dolazi na posao. U školu ne dolaze osobe kojim a je izrečena mjera aktivnog zdravstvenog nadzora u samoizolaciji niti osobe s potvrđenom zarazom COVID-19.
 
Maske za lice
Maske se nose tijekom nastave plesa i cjelokupnog boravaka u zatvorenim prostorima, kada je god to moguće s obzirom na značajke nastavnog procesa.
 
Upute za pravilno korištenje maski za lice - ovdje
 
Tko ne treba nositi masku?
Izuzeće od obveze nošenja maske - ovdje
 
Konzumacija tekućina i hrane
Svakom se polazniku preporučuje da im a vlastitu označenu bocu s tekućinom kao i ostale potrepštine. Boce za napitke i ostali otpad odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s poklopcem.
 
Zadržavanje u prostorima
Nakon nastave plesa polaznici se ne zadržavaju u prostorima dulje nego što je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje treba svesti na nužni minimum.
 
Primanje suradnih djelatnika
Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave, te se dolazak omogućuje kada je god moguće u vrijem e kada polaznici nisu prisutni odnosno kada ne traje nastava. Osoba sa simptome COVID-19 (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa) te izrečenom mjeru zdravstvenog nadzora/samoizolacije ne trebaju ući u ustanovu.