Upute za liječnike obiteljske medicine

Upute za liječnike obiteljske medicine

S obzirom na epidemiološku situaciju, Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je nove upute za liječnike obiteljske medicine.  

Definicija bolesti COVID-19 je revidirana i niže je važeća definicija: 
 
Klinički kriteriji
Osoba koja ima barem jedan od niže navedenih simptoma¹:
 • kašalj
 • povišenu tjelesnu temperaturu
 • dispneju, nedostatak zraka
 • nagli gubitak mirisa, okusa ili promjenu okusa 
¹Dodatni, manje specifični, kriteriji mogu uključivati glavobolju, zimicu, bolove u mišićima, umor, povraćanje i/ili proljev.

Radiološki dijagnostički kriterij 
Radiološki dokaz lezija kompatibilnih s COVID-19
 
Laboratorijski kriterij 
Detekcija SARS-CoV-2 RNA u kliničkom uzorku
 
Epidemiološki kriteriji 
Barem jedno od dvoje niže navedenoga:
 • bliski² kontakt s oboljelim od COVID-19 unutar 14 dana prije početka simptoma
 • bolesnik je unutar 14 dana prije početka simptoma bio korisnik ili zaposlenik ustanove za smještaj osjetljivih skupina u kojoj je potvrđena transmisija COVID-19. 
²Bliski kontakt uključuje:
 • Izravan tjelesni kontakt s oboljelim od COVID-19 (npr. rukovanje)
 • Nezaštićen izravan kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od COVID-19 (dodirivanje korištenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu)
 • Kontakt licem u lice s COVID-19 bolesnikom na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta
 • Boravak u zatvorenom prostoru (npr. učionica, soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s COVID-19 bolesnikom u trajanju duljem od 15 minuta
 • Zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu oboljelom od COVID-19 ili laboratorijsko osoblje koje rukuje s uzorcima oboljelog bez korištenja preporučene osobne zaštitne opreme (OZO) ili ukoliko je došlo do propusta u korištenju OZO
 • Kontakt u zrakoplovu ili drugom prijevoznom sredstvu s bolesnikom dva mjesta ispred, iza, ili sa strane; suputnici ili osobe koje skrbe o bolesniku tijekom putovanja; osoblje koje je posluživalo u dijelu zrakoplova u kojem sjedi bolesnik (ako težina kliničke slike ili kretanje bolesnika upućuje na izloženost većeg broja putnika, bliskim kontaktima se mogu smatrati putnici cijelog odjeljka ili cijelog zrakoplova).
Klasifikacija slučaja
 • Moguć slučaj: osoba koja ispunjava kliničke kriterije
 • Vjerojatan slučaj: osoba koja ispunjava kliničke kriterije i jedan od epidemioloških kriterija ILI osoba koja ispunjava radiološki dijagnostički kriterij
 • Potvrđen slučaj: osoba koja ispunjava laboratorijski kriterij
 
Napomena: termin „sumnja na infekciju COVID-19“ koja je korištena u dokumentu „Postupanje zdravstvenih djelatnika u slučaju postavljanja sumnje na COVID-19, bolest uzrokovanu novim koronavirusom (SARS—CoV-2)“, verzija 12, objavljena 2. travnja 2020. godine više se ne koristi.
 
Testiranje na COVID-19 indicirano je kod sljedećih pacijenata:

Pacijenti s akutnom infekcijom dišnog sustava (nagli početak barem jednog od sljedećih simptoma/znakova bolesti: kašalj, povišena tjelesna temperatura, dispneja/nedostatak zraka) ili nagli gubitak mirisa, okusa ili promjena okusa ili radiološki dokaz lezija kompatibilnih s COVID-19
i
Boravak unazad 14 dana prije početka simptoma u području/državi u kojem ima grupiranja bolesti ili je rasprostranjena transmisija bolesti*;
ili
Bliski kontakt s potvrđenim ili vjerojatnim slučajem oboljenja od COVID-19 unutar 14 dana prije početka simptoma;
ili
Bolest zahtijeva hospitalizaciju
ili 
bolesnik je unutar 14 dana prije početka simptoma bio korisnik ili zaposlenik ustanove za smještaj osjetljivih skupina.

Ako se na temelju kliničke slike ne može isključiti COVID-19, a kapaciteti testiranja to omogućuju, sve pacijente koji se obrate liječnicima sa simptomima/znakovima kompatibilnim s COVID-19 treba testirati na SARS-CoV-2 zbog aktivnog traženja oboljelih.
* prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije i podacima ECDC-a.

 
Prema naputcima HZJZ i nadležnih epidemioloških službi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti potrebno je uložiti napore u informiranje pučanstva primarno usmjereno na dva cilja:
 • Spriječiti istovremeni boravak u čekaonicama osoba s respiratornim simptomima i drugih bolesnika.
 • Smanjiti broj dolazaka kroničnih pacijenata bez akutnih zdravstvenih tegoba i to aktivnijim nadzorom pacijenata putem telefona. 
Nužno je sve korisnike zdravstvene zaštite upoznati da u slučaju postojanja simptoma respiratorne infekcije (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, kratki dah), moraju obavezno najprije telefonski kontaktirati svojeg liječnika.
 
Ova obavijest o potrebi telefonskog dogovora treba biti:
 • postavljena na istaknutom i dobro vidljivom mjestu na samom ulazu u dom zdravlja odnosno zdravstvenu ustanovu
 • dovoljno velika, čitka i svima razumljiva
 • sadržavati kontakt telefonski broj (fiksni ili mobitel) na koji oboljela osoba treba zvati zdravstvenog djelatnika (radi anamneze i prikupljanja podataka o mogućoj zarazi virusom SARS-CoV-2 te dogovora s liječnikom o daljnjem postupanju)
 • ako je tako u razgovoru sa liječnikom dogovoreno i osoba se upućuje do doma zdravlja, odmah po dolasku telefonski kontaktira obiteljskog liječnika kako bi obavjestila da je stigla ispred doma zdravlja odnosno zdravstvene ustanove
 • osoba koja ima respiratornu bolest, kod dolaska pred zdravstvenu ustanovu mora staviti masku za usta i nos ili papirnatu maramicu kojom će pokriti nos i usta ako nema masku. 
Nakon što osoba/pacijent obavijesti telefonom liječnika ili medicinsku sestru da je stigla, zdravstveni djelatnik dolazi do pacijenta pacijentu se da kirurška maska a pacijent ulazi u prostor za izolaciju, pri tome ne ulazeći u zajedničke prostore (čekaonica i dr.)

Liječnik pacijenta pregleda i uzme bris za dijagnostiku COVID-19 koristeći osobnu zažtitnu opremu.

Osobe koje sumnjaju da imaju COVID-19 telefonom kontaktiraju nadležnog liječnika obiteljske medicine.
 
VAŽNO: 
Zdravstveni djelatnik tijekom pregleda pacijenta sa respiratornim simptomima treba biti adekvatno zaštićen: nošenje kirurške maske, zaštitnih naočala/ vizira, rukavica za jednokratnu upotrebu i jednokratnog ogrtača. Treba pokušati smanjiti fizički kontakt s takvim pacijentom kao i njegov kontakt s drugima, nastojati održati se na međusobnoj udaljenosti od najmanje 1 m osim tijekom fizikalnog pregleda. Kod zahvata koji generiraju aerosol, zdravstveni djelatnik treba koristiti FFP2 masku. 

Nakon provedenog pregleda jednokratna zaštitna oprema odlaže se u za to previđenu kantu za biološki otpad koja ima poklopac i s tim otpadom postupa se nadalje kao s infektivnim otpadom. Čišćenje i održavanje prostora u kojima se kreću oboljeli i oni za koje se sumnja da boluju od COVID-19 provodi se dezinfekcijskim sredstvima i prema uobičajenom protokolu za čišćenje u zdravstvenim ustanovama, odnosno prema naputcima HZJZ dostupnim na www.hzjz.hr.

Osobi koja se telefonski javi liječniku, a koja je unutar zadnjih 14 dana bila u konataktu s oboljelim od COVID-19, treba savjetovati da:
 • ostane kod kuće u samoizolaciji i
 • da obavezno telefonom kontaktira teritorijalno nadležnog epidemiologa ako već nisu stupili u kontakt (dati mu kontakt broj) radi provedbe mjere zdravstvenog nadzora. Strani državljani zovu na broj 112. Ukoliko je riječ o strancu i potrebi zdravstvenog nadzora, preporučamo da sam liječnik nazove dežurnog teritorijalno nadleženog epidemiologa i obavijesti ga o konkretnom slučaju.
 • Ako je potreban liječnički pregled, preporuča se pregled obaviti i uzeti bris za dijagnostiku COVID-19 u kućnoj posjeti ili osobu uvesti u ambulantu na način da ne dolazi u kontakt s drugim pacijentima u čekaonici.
Osobama koje moraju ostati u samoizolaciji potrebno je omogućiti izostanak s posla, bolovanje – privremena nesposobnost za rad, kao i za one koji imaju simptome infekcije dišnih putova, imaju povišenu temperaturu, kratak dah i kašlju. Osoba u samoizolaciji treba biti u svojem domu, a ako je nužan izlazak iz kuće, treba koristiti kiruršku masku ili pokriti nos i usta papirnatom maramicom te što kraće boraviti izvan kuće, uz izbjegavanje javnog prijevoza i izbjegavanje kontakata s drugim ljudima.

Ako liječnik postavi sumnju na COVID-19, uzme bolesniku bris nazofaringsa i orofaringsa na CARS-CoV-2 ili organizira uzimanje brisa za pacijenta i obavještava o sumnji teritorijalno nadležnog epidemiologa.

Do prispijeća nalaza brisa pacijent i bliski kontakti trebaju biti u samoizolaciji. Samoizolaciju za pacijenta i bliske kontakte liječnik obiteljske medicine dogovara s teritorijalno nadležmnim epidemiologom.

Ako je rezultat brisa negativan, bolesniku i bliskim kontaktima se prekida samoizolacija.

Ako je rezultat brisa pozitivan, bolesniku se određuje izolacija u trajanju od 28 dana koja može biti u bolnici ili u vlastitom domu ako to dozvoljava zdravstveno stanje pacijenta i uvjeti stanovanja, a bliskim kontaktima kućna karantena/ samoizolacija u trajanju od 14 dana.

Sve dodatne upute za liječnike obiteljske medicine, dostupne su ovdje