Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

Slika /vijesti/Starackidom.jpg

Uputa se odnosi na sve pružatelje socijalne usluge smještaja i boravka za starije i teško bolesne odrasle osobe i odrasle osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi izuzev udomiteljskih obitelji.
(Verzija 9. od 28. rujna 2020.)

Uvažavajući preporuku pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, za pojedine korisnike navedenih pružatelja socijalnih usluga čije zdravstveno stanje odnosno životna dob ne predstavljaju uvećani rizik za razvoj težih oblika bolesti preporuka je, sukladno procjeni liječnika obiteljske medicine, primjenjivati Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi od 29. svibnja 2020. godine. 

Za pružatelje socijalnih usluga koji ujedno provode i programe odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju primjenjuju se Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

Za pružatelje socijalne usluge smještaja za ostale korisničke skupine uključujući i djecu ostaju na snazi Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi od 29. svibnja 2020. godine.

Za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na snazi ostaju upute od 29. svibnja 2020. godine (Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi).

Za provedbu ovih uputa nadležni su lokalni stožeri civilne zaštite koji će organizirati, implementirati, i nadzirati provedbu u suradnji s teritorijalno nadležnim zavodima za javno zdravstvo, a sukladno epidemiološkoj situaciji u pojedinoj jedinici lokalne samouprave.

U slučaju pojave epidemije COVID-19 kod pružatelja socijalnih usluga primjenjuju se posebne epidemiološke mjere prema preporuci nadležnog epidemiologa.

Nacionalni stožer civilne zaštite na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštite može propisati dodatne mjere u skladu sa specifičnom epidemiološkom situacijom na pojedinom području (primjerice: ograničenje posjeta, ograničenje izlazaka korisnika, uvođenje mjere samoizolacije pri povratku nakon višednevne odsutnosti itd.).  

Organizacija rada pružatelja socijalnih usluga

Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma kod zaposlenika
Preporučuje se da svaki zaposlenik kod kuće u jutarnjim satima izmjeri tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2°C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih putova), osoba se treba javiti svom nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.

Također se svakodnevno kod dolaska i odlaska s posla, zaposlenicima beskontaktnim toplomjerom mjeri tjelesna temperatura i utvrđuje imaju li respiratornih simptoma. Kod osobe s povišenom temperaturom (37,2°C i veća) mjeri se temperatura i standardnim toplomjerom pod pazuhom. Evidenciju o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma upisuje se u zasebnu evidencijsku knjigu.

Osobama s povišenom tjelesnom temperaturom nije dozvoljeno raditi, pružati socijalnu uslugu niti dolaziti u prostor poslodavca odnosno pružatelja usluge.

Svaki zaposlenik koji tijekom radnog vremena posumnja ili utvrdi da ima povišenu tjelesnu temperaturu ili bilo kakve respiratorne ili druge simptome bolesti obvezno ih mora prijaviti voditelju ustrojbene jedinice/ravnateljstvu/predstavniku obiteljskog doma, nadležnom domskom liječniku i nadležnom izabranom liječniku te se treba udaljiti s radnog mjesta. O sumnji na COVID-19 kod zaposlenika, nadležni domski liječnik ili nadležni izabrani liječnik u dogovoru s voditeljem ustrojbene jedinice/ravnateljstvom/predstavnikom obiteljskog doma, obavještava nadležnog epidemiologa .  
 
Fizička udaljenost
Svi radnici i pružatelji socijalnih usluga moraju se pridržavati mjera fizičke udaljenosti i ukoliko borave u zajedničkim prostorima trebaju zadržati fizičku udaljenost od najmanje 1,5 metra od drugih osoba, a broj korisnika u zajedničkoj prostoriji ovisit će o veličini prostorije. 

Informiranost osoblja i korisnika
Prije početka rada odnosno otvaranja potrebno je educirati zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.
 
Maske za lice
Zaposlenici se obvezuju na korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom boravka u zatvorenim prostorima. Upute za pravilno korištenje maski za lice dostupne su ovdje.
 
Navlake za obuću
Preporučuje se korištenje najlonskih ili medicinskih navlaka za obuću u objektima gdje nije omogućena zamjenska obuća za vanjske suradnike. Osim navlaka, moguće je i postavljanje specijalizirane dezinfekcijske podloge za obuću.
 
Higijena prostora
Zajedničke prostore obvezno je prozračivati najmanje dva puta dnevno uz nadzor ulaznih vrata tamo gdje je potrebno, radi zabrane ulaska. Sobe korisnika obvezno prozračivati nakon svake njege u trajanju od minimalno pola sata odnosno primjereno zdravstvenom stanju korisnika i vremenskim prilikama. Kvake na ulaznim vratima obvezno dezinficirati svaka 2 sata.

Najmanje jednom dnevno obavezno dezinficirati električne prekidače u prostorijama, kvake u svim sobama i kupaonicama korisnika te rukohvate u hodnicima, telefone (po mogućnosti i mobitele) u svim sobama korisnika, kvake i telefone u kuhinji i skladištima, kvake u praonici rublja kao i kvake i telefone u uredima.

Obavezno dodijeliti za svaki zadatak odgovornu osobu.

Upute za pridržavanje svih općih i higijenskih mjera te Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama:
Ulazak u prostor ustanove/smještaja
Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom.

Na ulazu postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku.

Dostavu za potrebe pružatelja usluga preuzimaju nadležni zaposlenici na vanjskim vratima. Pri obavljanju usluga/servisa potrebno je pridržavati se mjera osobne higijene i nošenja zaštitne opreme. Svim osobama koje ulaze u prostor poslodavca, odnosno pružatelja socijalne usluge (zaposlenik, član obitelji pružatelja usluge, korisnik, dostavljač, ili bilo koja druga osoba) potrebno je obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku i mora im se izmjeriti tjelesna temperatura na isti način kao i zaposlenicima. Za pridržavanje mjere odgovorna je osoba zadužena za otključavanje vrata koja je u slučaju nepoštivanja dužna zabraniti ulaz i obavijestiti neposredno nadređenog voditelja/dežurnu medicinsku sestru i ravnateljstvo ili predstavnika obiteljskog doma.

Na samom ulazu u prostor smještaja treba osigurati zaseban prostor za oblačenje radne obuće svim zaposlenicima. Svima ostalima koji ulaze u prostor smještaja treba osigurati korištenje zamjenske obuće. Alternativno, tamo gdje nije moguće organizirati zaseban prostor za oblačenje radne obuće kod ulaza, , postavljaju se posebne dezinfekcijske podloge za obuću (dezbarijere). Dezbarijere su posebno pripremljene površine (posude, spužve i sl.) preko kojih moraju proći ljudi prije ulaska s ciljem sprječavanja unosa mikroorganizama u unutarnji prostor. Dezbarijere moraju biti postavljene tako da se ne mogu zaobići ili preskočiti, a debljine najmanje 6 cm do 8 cm. Kao dezbarijere za dezinfekciju obuće ljudi najbolje je postaviti sintetske spužve prelivene otopinom dezinficijensa. Dezinficijensi koji se koriste za dezbarijeru trebaju biti agresivniji, pa su prikladne klorne otopine jače koncentracije npr. 0,5 % Na-hipoklorita (izbjeljivač koji se može naći u kućanstvu razrijeđen 1:10). Za održavanje dezbarijere zadužena je čistačica. Dezbarijeru svakih 3 sata prati i ponovno natapati s dezinfekcijskom otopinom ili sukladno dinamici ulazaka unutar prostora smještaja. Ako dezbarijere nisu smještene ispod natkrivenog prostora, nakon svake kiše moraju se preliti novom količinom otopine. 
 
Dostava potrepština
Potrebno je omogućiti dostavu higijenskih potrepština, hrane i pića u originalnim pakiranjima uključujući svježe voće i povrće te ostale potrepštine od strane članova obitelji i prijatelja bez prethodne pohrane; omot je potrebno prebrisati dezinfekcijskim sredstvom i nakon toga predati korisniku. Svježe voće i povrće potrebno je prije predaje pružatelju usluge na odgovarajući način oprati. Predmetni paketi predaju se na samom ulazu kod pružatelja usluga. Za korisnike koji nemaju osiguranu prehranu kod pružatelja usluge potrebno je omogućiti donošenje hrane od kuće. (ovo se odnosi na pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, pružatelje usluge smještaja, pružatelje socijalnih usluga koji ujedno provode i programe odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju odnosno sve pružatelje usloga u sustavu socijalne skrbi).  

Samoizolacija korisnika u trajanju od 14 dana primjenjuje se:
 • u slučaju bliskog kontakta s oboljelim od COVID-19, te se po isteku samoizolacije osobu testira prije puštanja u kolektiv ustanove
Samoizolacija korisnika do primitka negativnog nalaza na SARS-CoV-2 primjenjuje se:
 • kod korisnika kojemu je postavljena sumnja na razvoj COVID-19,
 • kod realizacije privremenog smještaja u kriznim situacijama i
 • kod realizacije dugotrajnog smještaja u slučaju kada korisnik još nije testiran ili nije zaprimio rezultate nalaza na SARS-CoV-2 .  

Postupanje kod sumnje na COVID-19 
Svaku sumnju na infekciju COVID-19 (povišena tjelesna temperatura iznad 37,2; respiratorni simptomi poput kašlja, dispneje/nedostatak zraka; nagli gubitak mirisa, okusa ili promjena okusa; glavobolja, artralgije, mijalgije, osjećaja iznemoglosti, gastrointestinalne smetnje) korisnika i zaposlenika pružatelja usluge prijavljuje se nadležnom izabranom liječniku obiteljske medicine te se u dogovoru s njim obavještava nadležna epidemiološka služba ili u COVID ambulantu ako je ustrojena na razini lokalne zajednice i dogovara postupak testiranja i daljnja obrada, a eventualno bolničko liječenje dogovara se uz telefonsku najavu.

U samoizolaciji o korisniku brinu osobe koje pružaju uslugu isključivo za tog korisnika. U slučaju nemogućnosti organizacije posla zbog većeg broja zaposlenika koji su u samoizolaciji, stožeri civilne zaštite (državni i lokalni) u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike drugih ustanova i organizacija, a kako bi se osigurala kontinuirana skrb o korisnicima. 

Mjere u radu s korisnicima kod kojih je utvrđena zaraza SARS-CoV-2
Korisnike kod kojih je utvrđen COVID-19, neovisno o težini kliničke slike, potrebno je uputiti na liječenje u bolnicu radi sprječavanja širenja zaraze u prostoru pružatelja usluge, pri čemu je potrebno pozvati hitnu medicinsku službu (194) te osobu uputiti na bolničko liječenje.

Postupanje s korisnikom nakon bolničkog liječenja
Nakon bolničkog liječenja (ne uključuje dnevnu bolnicu, hemodijalizu i specijalističkokonzilijarne preglede) provodi se testiranje na SARS-CoV-2 i korisnika se otpušta na smještaj kod pružatelja usluga nakon primitka negativnog nalaza na SARS-CoV-2. Izuzetak: osobe koje su liječene od COVID-19 te je prošlo tri tjedna od prvog simptoma i najmanje zadnjih sedam dana su bez simptoma mogu se vratiti u ustanovu bez negativnog PCR testa.

Prijem novih korisnika i višednevno izbivanje od pružatelja usluga
Omogućava se realizacija smještaja novog korisnika na privremeni smještaj u kriznim situacijama i dugotrajni smještaj.

Prilikom realizacije privremenog smještaja obvezno se provodi testiranje na SARS-CoV-2 te, ukoliko se pri realizaciji smještaja čeka na rezultat testa, korisniku se određuje mjera samoizolacije do zaprimanja negativnog nalaza na SARS-CoV-2.

Prijem novog korisnika na dugotrajni smještaj moguć je u slučaju da korisnik ima negativan nalaz na SARS-CoV-2 ne stariji od 72 sata.

U slučaju da korisnik nije testiran prije realizacije dugotrajnog smještaja potrebno ga je testirati i odrediti mjeru samoizolacije do dobivanja negativnog nalaza.

Unutar 14 dana od smještaja novog korisnika, povratka korisnika iz višednevnog izbivanja od pružatelja usluga (boravak u obitelji, ljetovanja, izleta), s bolničkog liječenja (osim bolničkog liječenja zbog COVID-19) ili nedogovorenog udaljavanja, korisnici su obavezni nositi masku, držati fizičku distancu (1,5 metra) i provode pojačanu higijenu ruku ukoliko dolaze u kontakt s drugim korisnicima. 

Korisnici smještaja
Za sve korisnike obveza je pridržavanje mjere fizičke udaljenosti, a broj korisnika u zajedničkoj prostoriji ovisit će o veličini prostorije.

Korisnici su dužni dezinficirati ruke prije svakog obroka, a ukoliko je moguće preporuča se da svaki korisnik objeduje u svojoj sobi. 

Posjete korisnicima
Omogućuju se posjete korisnicima u vanjskim prostorima. Korisnici kod izlaska u vanjske prostore nose masku. Posjeti su ograničenog trajanja te se organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu, na način da se može održati razmak od 1,5 metra između svih osoba. Manji razmak moguć je jedino između korisnika i zaposlenika kada je korisniku, uslijed njegovog zdravstvenog stanja, nužna pratnja zaposlenika. Pružatelj usluga dužan je paziti da za svaku osobu ima isplanirana najmanje 3 m² vanjskog prostora. Prema raspoloživoj površini utvrđuje se maksimalni broj posjetilaca kao i raspored posjeta. Posjetioci imaju obvezu cijelo vrijeme nositi masku te se pridržavati drugih mjera zaštite (dezinfekcija ruku i sl.).

Omogućuju se posjete korisnicima u unutarnjim prostorima pružatelja usluga kada iz objektivnih razloga posjet nije moguće organizirati u vanjskim prostorima pružatelja usluga (primjerice nepokretni korisnici). Posjeti su ograničenog trajanja te se organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Posjetitelji imaju obvezu cijelo vrijeme nositi masku, jednokratne ogrtače i jednokratne nazuvke (ovu opremu osigurava posjetitelj) te se pridržavati drugih mjera zaštite.

Prije početka posjeta (bilo u vanjskom bilo u unutarnjem prostoru), posjetiocima je potrebno izmjeriti tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom te ako se utvrdi povišena tjelesna temperatura, posjet se ne može ostvariti. Obavezna je dezinfekcija ruku prije ulaska u prostor pružatelja usluga. Preporučuje se da u jednom posjetu jednog korisnika može posjetiti jedna osoba. Iznimno, u posjeti može sudjelovati više osoba ukoliko je posjetiocu potrebna videća pratnja, tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika, osobni asistent ili neki drugi oblik asistencije. O posjetima pružatelj usluge smještaja vodi dnevnu evidenciju. Osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima. Korisnicima kojima je izrečena mjera samoizolacije ne mogu primati posjete.    

Izlazak izvan prostora pružatelja usluge, jednodnevni ili višednevni odlasci u obitelj, na izlete, ljetovanja i sl. i povratak korisnika kod pružatelja usluga
Omogućuje se izlazak izvan prostora pružatelja usluge smještaja, odlazak u obitelj, na izlete, ljetovanja i sl. uz poduzimanje i pridržavanje mjera suzbijanja i sprečavanja epidemije COVID19.
 1. Članovi obitelji s kojima će korisnik boraviti dostavljaju pisanu izjavu da nemaju simptome COVID-19, nisu u samoizolaciji i nemaju respiratorne poteškoće i/ili povišenu temperaturu, te nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom. Također u izjavi potvrđuju da će izmjeriti tjelesnu temperaturu ujutro prije nego stigne korisnik te u slučaju da netko ima povišenu temperaturu odgoditi posjet korisnika.
 2. Za vrijeme trajanja posjeta, u kućanstvu treba biti ograničeni broj osoba (po mogućnosti samo članovi najuže obitelji) odnosno neophodno je izbjeći posjete drugih osoba kućanstvu te posjete korisnika zatvorenim prostorima poput trgovina i sl.
 3. Preporučuje se boravak na otvorenom u društvu članova kućanstva.
 4. U slučaju da tijekom posjeta korisnik ili netko od članova kućanstva razvije respiratorne simptome ili povišenu temperaturu potrebno je kontaktirati izabranog liječnika i postupati sukladno liječničkoj preporuci.
 5. Prilikom povratka korisnika iz obitelji, ljetovanja, izleta, nedogovorenog udaljavanja i sl. osigurava se potpisivanje izjave o tome da korisnik nema simptome COVID-19, ni respiratorne simptome, da niti jedan član njegova kućanstva nije u samoizolaciji niti je bio u kontaktu s osobom koja boluje od COVID-19 te se provodi testiranje korisnika na SARSCoV-2. Kod kraćih izlazaka izvan prostora pružatelja usluge smještaja te kod kraćeg boravaka u javnom zatvorenom prostoru (trajanje dva do tri sata), za sve korisnike kojima to zdravstveno stanje omogućuje obavezno je nošenje maske.  

Organizacija funkcioniranja vezano uz ostale medicinske usluge

Ako u prostoru pružatelja usluge postoje ambulante primarne zdravstvene zaštite za druge osiguranike, a ne samo za korisnike smještaja, potrebno ih je izmjestiti izvan prostora pružatelja usluge.

Omogućuje se pružanje privatno ugovorenih usluga (usluge fizikalne terapije, logopedije, psihološke, edukacijsko rehabilitacijske, psihoterapije, masaža, frizeri, krojači, ugostitelji, pokretni specijalistički gerontološko-stomatološki timovi, ambulante primarne zdravstvene zaštite, duhovnici, serviseri i sl.) isključivo korisnicima smještaja uz primjenu važećih mjera suzbijanja i sprečavanja epidemije bolesti COVID-19 za svaku od navedenih usluga. U jednom danu pružatelj dodatne usluge posjećuje jednog pružatelja usluge smještaja s većim brojem korisnika smještaja ili najviše dva pružatelja usluge smještaja s manjim brojem korisnika smještaja. Ukoliko se ugovorena usluga pruža i vanjskim korisnicima potrebno je napraviti raspored po danima kada se obavljaju usluge za korisnike usluge smještaja, a kada za vanjske korisnike.  

Obavezno obavještavanje nadležnih tijela
Pružatelji usluga dužni su obavijestiti osnivača i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za javno zdravstvo o sumnji na SARS-CoV-2 ili utvrđenoj zarazi COVID-19 kod korisnika i zaposlenika (postojeći obrasci koji se dnevno dostavljaju elektronskim oblikom).  

Ostalo

Omogućiti češće i duže telefoniranje radi ublažavanja posljedica ograničenja posjeta korisnicima.

lntenzivira se individualan rad s korisnicima te psihosocijalna podrška kako bi se ublažile posljedice ograničenja posjeta te olakšao život kod pružatelja usluge za vrijeme trajanja epidemije.

Sve aktivnosti kod pružatelja usluge organiziraju su na način uvažavanja fizičke udaljenosti.  
 
Osigurava se:
 • testiranje korisnika i zaposlenika kod pružatelja socijalnih usluga smještaja i boravka za starije osobe, osobe s invaliditetom uključuje:
 1. testiranje novih korisnika pri realizaciji privremenog smještaja u kriznim situacijama,
 2. testiranje novih korisnika pri realizaciji dugotrajnog smještaja,
 3. testiranje korisnika i zaposlenika pri povratku nakon višednevne odsutnosti (5 i više dana),
 4. testiranje korisnika nakon bolničkog liječenja provodi se u bolnici (ne uključuje dnevnu bolnicu, hemodijalizu, specijalističko-konzilijarne preglede), a korisnika se otpušta nakon primitka negativnog nalaza na SARS-CoV-2. Napomena: korisnik koji je bio zaražen SARS-CoV-2 može se vratiti u ustanovu i bez negativnog RT-PCR testa ukoliko je prošlo najmanje 21 dan od prvog simptoma (ili prvog pozitivnog nalaza u asimptomatskih osoba) i ako najmanje sedam zadnjih dana nema simptoma bolesti,
 5. testiranje korisnika i zaposlenika na početku i završetku 14 dnevne samoizolacije u slučaju bliskog kontakta s oboljelim od COVID-19,
 6. kontrolno testiranje zaposlenika oboljelih od COVID-19 prije povratka na radno mjesto: 2 negativna RT-PCR nalaza brisa nazofarinksa u razmaku od najmanje 24 sata, pri čemu prvi kontrolni bris treba uzeti najmanje 72 sata nakon povlačenja simptoma i znakova bolesti i najmanje 10 dana od početka simptoma odnosno od prvog pozitivnog nalaza kod asimptomatskog bolesnika. Napomena: zaposlenici koji su bili zaraženi SARS-CoV-2 mogu se vratiti u ustanovu i bez negativnog RT-PCR testa ukoliko je prošlo najmanje 21 dan od prvog simptoma (ili prvog pozitivnog nalaza u asimptomatskih osoba) i ako najmanje sedam zadnjih dana nemaju simptoma bolesti,
 7. testiranje korisnika i zaposlenika prema posebnoj indikaciji epidemiologa ili izabranog liječnika obiteljske medicine,
 • zaštitna oprema koja je prvenstveno namijenjena za one koji su u bliskom kontaktu s korisnicima, a koju osigurava stožer civilne zaštite županije
 • najbolja dostupna skrb za oboljele korisnike smještaja do prijama u zdravstvenu ustanovu
 • kontinuirana suradnja s liječnikom primarne zdravstvene zaštite (liječnikom obiteljske medicine odnosno nadležnim domskim liječnikom) te epidemiološkom službom
 • kontinuirana suradnja s osnivačem

KORISNICI USLUGE BORAVKA:
U slučaju kada pružatelj usluge pruža uz uslugu smještaja i uslugu boravka preporučuje se pružanje usluge samo korisnicima kojima je ista nužno potrebna i to za 5 do 10 korisnika ovisno o kvadraturi prostora u kojem se ista pruža na način da je moguće osigurati fizičku distancu.

Potrebno je osigurati fizičko odvajanje korisnika i zaposlenika koji dolaze na uslugu boravka od korisnika kojima se osigurava smještaj i zaposlenika koji skrbe o njima.

Ukoliko se navedene usluge (boravak i smještaj) organiziraju na istoj lokaciji potrebno je osigurati:
 1. odvojen ulaz te odvojene sve prostorije uključujući toalet, ili
 2. ako postoji samo jedan ulaz u objekt neophodno je u potpunosti odvojiti vrijeme ulaska, izlaska i prolaza zajedničkim prostorijama prema grupama korisnika i zaposlenika (ulazi se i izlazi prema unaprijed utvrđenom rasporedu-potrebna je dezinfekcija dodirnih točaka na ulazu, hodniku i drugim zajedničkim prostorijama kroz koje se prolazi između dvije grupe); nakon ulaska i prolaza kroz zajedničke prostorije, korisnici borave u odvojenim prostorijama prema grupama.  

Organizacija rada boravka
Boravak je neophodno organizirati na sljedeći način:
 • grupe korisnika s manjim brojem uvijek istih korisnika (po mogućnosti 5 do 10 korisnika u grupi, 7 dana od početka primjene ovih uputa uključujući neradne dane, ne primaju se novi korisnici u grupu),
 • za jednu grupu korisnika brinu jedan ili dva zaposlenika ovisno o broju korisnika, korisničkoj skupini i vrsti usluge (poludnevni ili cjelodnevni boravak),
 • izbjegava se fizički kontakt (bliski kontakt) korisnika iz jedne grupe s drugim korisnicima, roditeljima/skrbnicima drugih korisnika i drugim radnicima pružatelja socijalne usluge, uz posebnu zaštitu korisnika na smještaju,
 • pruža se samo u prostorima namijenjenima za tu svrhu, a prostorije moraju biti vratima odvojene od prostora s drugim korisnicima te imati zasebni zahod,
 • u prostoriji je potrebno organizirati prehranu korisnika (obroci se mogu dostaviti u prostoriju te konzumirati u prostoriji), na način da se hrana ostavi na kolicima i sl. ispred ulaza u grupu te zaposlenik unosi hranu u prostoriju u kojoj borave korisnici; hrana mora biti unaprijed podijeljena u porcije,
 • nije dopušten ulazak drugim osobama (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju dok su korisnici u prostoriji,
 • prolazak kroz zajedničke prostorije treba izbjegavati i skratiti na minimum, a istodobno u zajedničkom prostoru ne smiju prolaziti korisnici i stručni radnici iz različitih grupa, 
 • stručni radnik s korisnicima provodi što je više moguće vremena na otvorenom,
 • oprema koja se koristi za pružanje socijalne usluge razmiču se tako da se osigurava fizička distanca od 1,5 metra. 

Dvosmjensko pružanje usluge
Ako je rad organiziran dvosmjenski, između prve i druge smjene treba biti barem sat vremena razmaka koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina.

Potrebno je obustaviti pružanje usluge boravka kod pružatelja koji nisu u mogućnosti osigurati gore navedene uvjete za pružanje ove usluge. 


Upute su dostupne i u obliku prezentacije koju možete pronaći na poveznici