Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima epidemijom koronavirusa

Od 23. ožujka 2020. godine započela je provedba potpore za očuvanje radnih mjesta zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom. Ovu mjeru osmislilo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.   

Izmijenjeni uvjeti od 6. travnja 2020.:
 • Za radnike zaposlene do 19. ožujka 2020. godine
 • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020.
 • Korisnici potpore za samozapošljavanje (vlasnici i zaposlenici)
 • Uključeni i radnici otpušteni u ožujku ukoliko ih poslodavac ponovno prijavi u radni odnos (prema uvjetima mjere) 
 
Na koga se odnose mjere?
Poslodavci iz sektora:
 • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • prijevoza i skladištenja
 • poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma
 • radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj
 • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
 • i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti. 

Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce.
 
Ciljane skupine radnika:
Radnici zaposleni kod poslodavaca iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca.
 • ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. 
Navedeno se ne odnosi na poslodavce:
 • kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih. 
Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/ vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se ne odobrava za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste.
 
Potpora se ne odobrava za suvlasnike s više od 25 % udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi.
 
U ciljanu skupinu radnika ulaze svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira li je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, je li rade u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) osim umirovljenika i stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.
 
U ciljanu skupinu radnika ulaze i radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.
 
Tko ne može dobiti potpore?

Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.

Poslodavci mogu odabrati:
 • Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
 • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.
 • Za radnike zaposlene nakon 29. veljače 2020.g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora osim kada se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora, a ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca
 • Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za veljaču 2020.g., ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost Odlukom Stožera civilne zaštite, a i inspekcijskim nadzorom je utvrđeno kršenje zabrane ne mogu koristiti potporu.
 • Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
 • Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene. 
Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima.
 
Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 01. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora.

Poslodavac gubi pravo na potporu ukoliko je od 20. ožujka 2020.g. do trenutka isplate potpore imao pad zaposlenosti veći:
 • od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
 • od 20% za mala poduzeća
 • od 15% za srednja poduzeća
 • i 10% velika poduzeća.
U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.
 
Visina potpora
 • iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • iznos od 4.000,00 kuna za mjesec travanj i svibanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. 

Napomene:
Zavod će temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti isplatu doprinosa (MO II stup) razmjerno visini dodijeljene potpore:
 • iznos od 203,12 kn za 3. mjesec po radniku
 • iznos od 250,00 kn za 4. i 5. mjesec po radniku 
 • potpore će se isplaćivati do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Potpore se isplaćuju od ožujka u trajanju tri mjeseca. 

Kako predati zahtjev za ostvarivanjem prava na potpore?
Ako Poslodavac obavlja više djelatnosti i neke ne može obavljati zbog Odluke Stožera civilne zaštite, a u preostalom dijelu djelatnosti ima pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i i za sve želi ostvariti potporu, mora predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.
 
Poslodavci iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca trebaju:
 • opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.Opisno razlozi:
 • Pad prometa
 • Otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
 • Otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
 • Nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
 • Nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad
 • Poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjestaZa dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, nema kumulacije razloga.
 • Navedeno je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta.
Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost:
 • dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini
Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti:
 • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.
Obrazloženje pada prihoda: Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekcija prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.
Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva. (primjer ožujak 2020 - veljača 2020.).
Prihvatljiv je pad veći od 20%.
Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2019. i sl.
 
U tijeku je nadogradnja aplikacije koja će omogućiti jednostavnije korištenje i predaju zahtjeva. Predaja zahtjeva i dopuna zahtjeva ponovno će biti omogućena od 17. travnja ovdje.
 
Obveze poslodavca

Osim zadovoljavanja kriterija za ostvarivanje prava na potporu, poslodavac je obavezan:
 • Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.
 • Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.
Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore. Isto se ne odnosi na obrtnike koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore. ​
 • Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa) 

Obveze Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dan zaprimanja obavijesti.
 
Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska c. 64, Zagreb ili na e-mail adresu: [email protected]. Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.