Vladine potpore za očuvanje radnih mjesta

Kako do potpora za očuvanje radnih mjesta udjelatnostima pogođenima epidemijom koronavirusa?

U svrhu očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kojima je epidemijom koronavirusa narušena gospodarska aktivnost, Vlada je donijela odluku o potporama po zaposlenom u periodu od početka ožujka u trajanju najviše tri mjeseca. Visina potpore iznosit će 3.250,00 kuna mjesečno po radniku za puno radno vrijeme i 1.625,00 kuna po radniku za nepuno radno vrijeme, odnosno srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna mjesečno po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite. Potpore će se isplaćivati do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
 
Ciljane skupine poslodavaca obuhvaćaju poslodavce iz sektora djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića; prijevoza i skladištenja; prerađivačke industrije (tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj); zatim poslodavce koji zbog odluka Stožera civilne zaštite ne mogu obavljati svoju djelatnost; te druge poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti na svoje poslovanje. Navedene potpore ne odnose se na vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore i prokuriste, uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.
 
Temeljem javnog poziva, poslodavci iz prihvatljivih sektora podnose zahtjev u kojem opisuju razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potpisanom izjavom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o točnosti podataka i razloga.
 
Za dodjelu potpore potrebno je dokazati samo jedan od razloga, a prihvatljivi razlozi uključuju:
 • pad prometa;
 • otkazivanje rezervacija, evenata, kongresa, seminara;
 • otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad. 
 • Uz to, poslodavac obavezno navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta.
 
Dokumentacija uz zahtjev, objavljena je na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sadrži:
 • obrazac zahtjeva – standardizirani obrazac dostupan na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili na stranici www.mjere.hr s pripadajućim tablicama;
 • obrazloženje pada prihoda – tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine (prihvatljiv pad je veći do 20%);
 •  izjavu o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore;
 •  presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini (oni poslodavci koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavljanju djelatnost);
 • dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijala i sirovina. 
Zahtjev se predaje online, elektroničkom poštom ili u nadležnu službu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema sjedištu poslodavaca.
  
Osim zadovoljavanja kriterija za ostvarivanje prava na potporu, poslodavac je obavezan:
 • održati broj zaposlenih utvrđen na dan podnošenja zahtjeva, dvostruko duže od vremena korištenja potpore (mjesec dana korištenja potpore - obveza zadržavanja radnika u radnom odnosu 2 mjeseca);
 • obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza odmah ili najkasnije u roku od 8 dana;
 • vratiti isplaćena sredstva u cijelosti uvećana za zakonski propisanu kamatu, odnosno  srazmjerni dio isplaćenih sredstava za opravdane otkaze ugovora o radu, za svaku osobu koju nije zadržao u dvostrukom trajanju od vremena korištenja potpore;
 • dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje koristi potporu do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora, a koji sadrži tablicu s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate;
 • ne uvoziti radnu snagu niti zapošljavati za vrijeme korištenja ove mjere. 

Za opravdano otkazane ugovore o radu (istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika), poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.
 
Hrvatski zavod za zapošljavanje se obvezuje:
 • zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja;
 • obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati  ugovor o dodjeli sredstava;
 • osigurati redovitu isplatu sredstava;
 • prije isplate sredstava provjeriti statuse  radnika za koje se isplaćuje potpora;
 • prije isplate provjeriti solventnost poslodavca;
 • obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze dvostrukog zadržavanja u radnom odnosu. 
Poslodavci koji koriste mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak ujedno i trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. U slučaju zahtjeva za ovim potporama, mogu odabrati mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera Aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru Aktivne politike zapošljavanja, a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.
 
Potpora se može odobriti poslodavcima koji su imali pad zaposlenih od 1. do 20. ožujka.
 
Potpora se ne može odobriti poslodavcu kod kojeg je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka do dana predaje zahtjeva ako je postotak pada zaposlenosti veći od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika, od 20% za mala poduzeća, od 15 % za srednja poduzeća i od 10% za velika poduzeća.

Potpora se ne može dodijeliti poslodavcima koji su registrirali poslovni subjekt unazad 12 mjeseci ili koji koriste sredstva za samozapošljavanje.